About us

About Us

The overall aim of the Inclusion Service is to ensure that all learners in Pembrokeshire reach their full potential.  In essence, this means making sure that all children and young people have access to the same opportunities and services as everyone else and receives a high-quality education which is broad, balanced and relevant to meeting their individual needs.

The Pembrokeshire County Council’s Inclusion Strategy  sets out the principles which guide the delivery of inclusive education in Pembrokeshire.  In particular, the strategy states that the majority of school age learners can and should be educated with others of their own age in their local community school which is properly equipped and fit for purpose. 

Nod sylfaenol y gwasanaeth cynhwysiant yw hyrwyddo cyflawniad a llesiant i bawb. Yn sylfaenol, mae hyn yn golygu gwneud yn siŵr bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael mynediad at yr un cyfleoedd a gwasanaethau â phawb arall a bod eu barn yn cael ei chlywed ac yn cael ei hystyried. Y nod cyffredinol wrth wneud hyn yw sicrhau cymdeithas fwy ffyniannus, teg a goddefgar. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen am weledigaeth a chyfeiriad Gwasanaeth Cynhwysiant Sir Benfro sy’n cael eu cefnogi gan y strategaethau Ymddygiad a Phresenoldeb.

 • Cyfrannu at y broses o adnabod, asesu ac adolygu anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc o 0 – 19 oed. 
 • Cefnogi ysgolion wrth iddynt reoli’r broses gynhwysiant. 
 • Cefnogi ysgolion i adnabod ac ymyrryd yn gynnar yn achos plant sydd ag anghenion ychwanegol. 
 • Darparu cyngor, arweiniad, cymorth a datblygiad proffesiynol ar gyfer penaethiaid, Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol a llywodraethwyr ysgol sy’n gyfrifol am oruchwylio’r ddarpariaeth anghenion ychwanegol, a’u helpu i ddeall eu cyfrifoldebau a’u dyletswyddau o ran y disgyblion sydd dan eu gofal.
 • Gwneud darpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.
 • Cysylltu ag asiantaethau statudol ac anstatudol eraill er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei chynllunio a’i darparu mewn ffordd effeithiol, effeithlon a theg.
 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i rieni er mwyn sicrhau bod gweithio mewn partneriaeth â rhieni yn ganolog i’r broses o adnabod, asesu a darparu ymyriad ar gyfer anghenion ychwanegol eu plentyn.
 • Sicrhau bod barn y disgyblion yn ganolog wrth ystyried cymorth a darpariaeth arbennig.
 • Cynrychioli’r awdurdod ar gyrff rhanbarthol a chenedlaethol a chyfrannu at ymchwil ehangach i’r gwaith o ddatblygu cymorth a darpariaeth.

Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant wedi’i leoli yn Neuadd y Sir ac yn cynnwys seicolegwyr addysgol, athrawon ymgynghorol ac arbenigol, cynorthwywyr cymorth dysgu, therapyddion, cwnselwyr a gweithwyr cymdeithasol sy’n arbenigo mewn darparu cymorth ar gyfer ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol. Mae staff y Gwasanaeth Cynhwysiant yn gweithio mewn grwpiau, mewn ardaloedd ledled Sir Benfro, dan yr enw y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad (TAPPAS). 

 • Un ysgol arbennig amlbwrpas sy’n darparu ar gyfer disgyblion sydd ag Anhwylderau Cyfathrebu, Anawsterau Dysgu Difrifol ac Anawsterau Dysgu Dwys.
 • Gwasanaeth allgymorth Ysgol Arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu cymhleth sydd mewn ysgolion prif ffrwd.
 • Seicolegydd addysgol cyswllt dynodedig ar gyfer pob ysgol yn y sir.
 • Y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol, y Gwasanaeth Ymgynghorol Arbenigol a’r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad sy’n asesu plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
 • Canolfannau Adnoddau Dysgu a Chefnogaeth Allgymorth ar gyfer disgyblion meithrin Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 sydd ag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â Nam ar eu Clyw, Nam ar eu Golwg, ac Anawsterau Corfforol a Meddygol.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Cyfathrebu, gan gynnwys anawsterau iaith a lleferydd a Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol ar gyfer plant sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol i ysgolion ar gyfer disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol a phlant sy’n Sipsiwn neu’n Deithwyr.
 • Cefnogaeth allgymorth arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol.
 • Uned Cyfeirio Disgyblion yng nghyfnodau allweddol 1, 2 a 3 sy’n darparu ymyriad tymor byr ar gyfer disgyblion sydd ag anhawster ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol mwy cymhleth.
 • Darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth ac anawsterau ymddygiadol cymhleth.
 • Rhaglen flynyddol o ddatblygiad proffesiynol mewn swydd ar gyfer athrawon a staff proffesiynol eraill a chyfraniad i raglenni datblygiad proffesiynol eraill gan gynnwys rhaglenni ar gyfer llywodraethwyr ysgol. 
 • Llesiant (gan gynnwys y tîm cwnsela ysgolion) 
 • Disgyblion mwy abl a thalentog
 • Addysg ddewisol gartref
 • Plant sydd ag anableddau
 • Digonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant ifanc a chyfleoedd chwarae

 Mae’r corff llywodraethu a’r pennaeth yn gyfrifol am sicrhau: 

 • Bod yr ysgol yn rhoi sylw dyledus i’r Cod Ymarfer AAA. 
 • Bod Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn cael ei benodi i oruchwylio’r ddarpariaeth arbennig sy’n cael ei gwneud ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 • Bod polisi clir ar gyfer ADY ar waith. 
 • Bod crynodeb o effeithiolrwydd y polisi ADY yn cael ei gynnwys yn adroddiad blynyddol y llywodraethwyr i rieni.

Font Resize
Contrast