Specialist Provision

Darpariaeth Arbenigol

In Pembrokeshire, for learners with more complex needs, a specialist placement in either
the special school, a learning resource centre or the Pembrokeshire Learning Centre,
provides wraparound care and educational support to the ensure the children achieve their
full potential.

Beth yw Canolfan Adnoddau Dysgu? 

 • Mae Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn ystafell ddosbarth, wedi’i lleoli mewn ysgol brif ffrwd, sy’n darparu addysg ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion cymhleth. 
 • Sefydlwyd y Canolfannau Adnoddau Dysgu er mwyn rhoi cwricwlwm eang a chytbwys, cwbl wahaniaethol i ddisgyblion, a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial. 
 • Mae Canolfannau Adnoddau Dysgu yn rhan o ysgolion prif ffrwd, sydd felly’n rhoi cyfle i ddisgyblion fod yn rhan o weithgareddau a gwersi prif ffrwd ac i gymdeithasu â’u cyfoedion tra bod eu hanghenion unigol yn cael eu diwallu. 

Ble mae’r Canolfannau Adnoddau Dysgu? 

 • Ar hyn o bryd mae 7 CAD Babanod, 7 CAD Iau a 3 CAD Uwchradd yn Sir Benfro.  

Pwy sy’n gallu mynychu Canolfan Adnoddau Dysgu? 

 • Mae CAD yn addas ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu cymhleth. 
 • Wrth ystyried a yw person ifanc yn addas ar gyfer lleoliad, bydd gweithwyr proffesiynol yn ystyried cyfres o feini prawf. Bydd y meini prawf yn cynnwys gallu gwybyddol y disgybl, ei sgoriau mewn profion safonedig, ynghyd â phroffiliau’r disgybl o’i anghenion unigol. 

Sut mae cael mynediad at y gwasanaeth? 

 • Y Cyngor Sir yw Awdurdod Derbyn pob Canolfan Adnoddau Dysgu mewn ysgol. 
 • Mae meini prawf derbyn y Canolfannau Adnoddau Dysgu wedi’u nodi yn y llyfryn meini prawf derbyn. 
 • Bydd panel o staff ysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiant a’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol enwebedig (‘y Panel’) yn trafod pob disgybl sy’n cael ei ystyried ar gyfer ei dderbyn ac yn argymell priodoldeb y lleoliad. 
 • Fel arfer bydd disgyblion yn cael eu derbyn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, ond mewn amgylchiadau eithriadol, bydd panel derbyn arbennig yn cael ei gynnull er mwyn penderfynu priodoldeb y ddarpariaeth. 
 • Mae’r broses gyfeirio yn dechrau yn ystod tymor yr Hydref ar gyfer derbyniadau’r mis Medi canlynol a’r lleoedd yn cael eu cadarnhau yn y mis Mawrth cyn mynediad.

Os ydych yn teimlo bod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ac y byddai angen lleoliad CAD, gallwch drafod hyn gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn ysgol eich plentyn. Bydd y CADY yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi ynglŷn ag addasrwydd lleoliad o’r fath a sut i wneud cais. 

Rhestr o’r Canolfannau Adnoddau Dysgu   

Cyfnod 

Allweddol 

Math  Lleoliad    Nifer o leoedd 
1  Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth  Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro    SA72 6LQ  6 
1  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton   SA61 1BZ  12 
1  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Glannau Gwaun  SA65 9DB  12 
1  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gelliswick   SA73 3EW  12 
1  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen  SA71 4LS  12 
1  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey   SA61 1PA  18 
1  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston   SA62 3PY  9 
2  Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth  Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro    SA72 6LQ  6 
2  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton  SA61 1BZ  12 
2  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Glannau Gwaun  SA65 9DB  12 
2  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gelliswick  SA73 3EW  12 
2  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen  SA71 4LS  12 
2  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Iau Gymunedol Dinbych-y-pysgod  SA70 8BZ  6 
2  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston   SA62 3PY  9 
3  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Penfro  SA71 4RL  24 
3  Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Bro Gwaun  SA65 9DT  12 

 

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro (PLC) yn Uned Cyfeirio Disgyblion ac yn ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Pryderus a Ffobig sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Penfro, sy’n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. 

Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys ymyriad cynnar a thymor byr ar gyfer disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a 4. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 1 a 2 yng Nghanolfan Penalun ac mae disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro yn Neyland. Yno hefyd mae disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 sydd â phryderon dwys. 

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro’n darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ac sy’n cael ei addasu a’i wahaniaethu ar gyfer anghenion pob plentyn yn unigol. 

Caiff y sbectrwm llawn o anghenion y plant ei gefnogi gan nifer o weithwyr proffesiynol. Mae therapyddion lleferydd, y Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a’r nyrs ysgol yn ymweld â Chanolfan Ddysgu Sir Benfro’n rheolaidd. Caiff Ymgynghorwyr Arbenigol eraill, Seicolegwyr Addysgol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor i raglen yr ysgol. 

Terina Thomas 

Canolfan Ddysgu Sir Benfro 

Neyland 

Sir Benfro 

SA73 1SH 

E-bost: terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01646 602 473

Ysgol ddydd arbennig yw Ysgol Portfield, sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Penfro ac sy’n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 3 – 19 oed sydd ag anawsterau dysgu difrifol, dwys a chymhleth. 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ac sy’n cael ei addasu a’i wahaniaethu ar gyfer anghenion pob plentyn yn unigol. 

Caiff y sbectrwm llawn o anghenion y plant ei gefnogi gan nifer o weithwyr proffesiynol. Mae therapyddion lleferydd, y Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a’r Nyrs a’r Meddyg Ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Caiff Ymgynghorwyr Arbenigol eraill, Seicolegwyr Addysgol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor i raglen yr ysgol. 

Mr Paul Hughes 
Pennaeth Ysgol Portfield
Oddi ar Portfield
Hwlffordd  

Sir Benfro
SA61 1BS 

Ffôn: 01437 762701 

Gwefan:   https://portfield-special-school.j2bloggy.com

Mae yna sbectrwm eang o anghenion unigol, yn amrywio o ‘wasanaethau cyffredinol’ sy’n cael eu darparu gan ysgolion, i gynorthwyo’r disgyblion hynny sydd ag anghenion difrifol a chymhleth neu acíwt sydd angen ymateb amlasiantaeth integredig. 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg i ysgolion o’r disgwyliadau o ran cefnogi plant a phobl ifanc ar draws y sbectrwm o anghenion. Mae’n cynnwys rôl yr ysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiant, asiantaethau allanol a’r teuluoedd ar wahanol haenau o ddarpariaeth. 

Mae manylion y meini prawf sydd angen eu bodloni er mwyn cael cefnogaeth allgymorth, ynghyd â sut i gael mynediad at ddarpariaeth arbenigol hefyd i’w cael yn y ddogfen. 

Mae’r meini prawf yn ymwneud â thri phrif faes angen: 

 • Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol 
 • Anghenion dysgu cymhleth 
 • Anawsterau cyfathrebu

Font Resize
Contrast