The Team Around the Parent, Pupil and School (TAPPAS)

What is ‘TAPPAS’?

The ‘Team Around the Pupil Parent And Setting’ – TAPPAS is a group of professionals that supports schools and families in the wellbeing and additional learning needs of children and young people.  The team includes an educational psychologist, specialist teacher, speech & language therapists, an occupational therapist, nursing and primary mental health workers and school counsellors.

The team of professionals attached to a cluster of schools is a revolving team who see the schools and families on a regular basis providing practical early help and support.

This includes:

 • Consultation and planning meetings, which are held in all Pembrokeshire Schools termly where specialist teams and schools discuss ‘wrap around’ support and intervention relating to individual children and young people. (TAPPAS 1)
 • Cluster wide forums for schools are termly and provide an opportunity to develop collaborative working between schools and agencies to build capacity as well as solution focused, proactive approaches for children and young people with additional learning needs.  (TAPPAS 2)
 • Cluster wide forums for families which are held termly and provide opportunities for families to network and meet with specialists for advice and support. (TAPPAS 3)
 • Cefnogi ysgolion a theuluoedd i adnabod disgyblion sydd ag ADY yn gynnar, gweithredu ymyriadau a thracio disgyblion; 
 • Gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a theuluoedd i adnabod anghenion datblygiad proffesiynol staff a rhoi cymorth i glystyrau o ysgolion i weithredu rhaglen sydd wedi’i theilwra’n briodol; 
 • Gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd i gefnogi anghenion eu plentyn yn y cartref.

Mae’r cyfarfodydd ymgynghori a chynllunio (TAPPAS 1) yn allweddol ar gyfer codi dyheadau a chyflawniad addysgol pob disgybl, gan gynnwys disgyblion sydd ag ADY.  Mae cyfarfodydd tymhorol TAPPAS ysgolion yn gyfle i adnabod y meysydd lle mae’r ysgol yn cael trafferthion ac angen cymorth ychwanegol er mwyn sicrhau bod anghenion y plant a’r bobl ifanc yn cael eu diwallu.  

Cynhelir cyfarfod blynyddol gyda phenaethiaid y clwstwr a thîm uwch-reoli’r gwasanaeth cynhwysiant i drafod themâu cyffredin sy’n dod i’r amlwg ac i adolygu’r tîm TAPPAS er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i’r diben ac, os oes angen hynny, i’w aildrefnu er mwyn diwallu anghenion cyfnewidiol ADY o fewn y clwstwr o ysgolion.

Dyma restr o rai o’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy’r fforymau clwstwr (TAPPAS 2): 

 • Datblygu rhwydwaith ar gyfer staff cymorth a Chydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n darparu datblygiad proffesiynol a rhannu arfer da. 
 • Hwyluso cymorthfeydd galw-mewn ac ymgynghoriadau ar gyfer gwahanol asiantaethau. 
 • Cynllunio ar gyfer pontio disgyblion Blwyddyn 6 sydd ar gam Gweithredu Gan yr Ysgol a Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy. 
 • Datblygu dulliau ar gyfer monitro a gwerthuso canlyniadau ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a thrafod camau ar gyfer y dyfodol. 
 • Ystyried themâu cyffredin sy’n codi gan Ysgolion a theuluoedd a darparu cymorth pwrpasol ar gyfer datblygiad proffesiynol. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad yn cwrdd yn dymhorol ym mhob clwstwr o ysgolion.  Mae’r tîm o weithwyr proffesiynol yn: 

 • darparu rhwydwaith ar gyfer rhieni, er mwyn hwyluso cefnogaeth ymhlith cymheiriaid. 
 • hwyluso ymgynghoriadau gan y tîm lleol o Seicolegwyr Addysgol, Therapyddion, Athrawon Ymgynghorol a Swyddogion Cefnogi Rhieni.  
 • gwella sgiliau rhieni drwy ddarparu cyngor, cymorth a hyfforddiant gan arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol.  
 • ystyried themâu cyffredin sy’n codi gan ysgolion a theuluoedd er mwyn cefnogi cymorth cynnar parhaus. 

Beth yw’r manteision i Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol? 

” Fel CADY newydd, mae wedi rhoi llawer o hyder i mi“. 

Rwy’n hoffi gweld adnoddau’n cael eu modelu”. 

Mae wedi bod yn dda cael gwybod mwy am waith gwahanol asiantaethau“. 

Beth yw’r manteision i deuluoedd? 

Gwasanaeth rhagorol. Roedd hi’n hyfryd cwrdd â phawb. Gwybodaeth ardderchog“. 

Rwy’n teimlo’n fy mod yn cael cefnogaeth ac yn dawelach fy meddwl”. 

Roedd hi’n braf cael cyfle i gwrdd â gwahanol weithwyr proffesiynol mewn un noson. Dylai’r sesiynau hyn gael eu cynnal yn amlach”. 

Cyfarfodydd TAPPAS clwstwr 

Cynhelir y fforymau hyn bob tymor. Cliciwch yma am ddyddiadau’r tymor yma. 

Yn hytrach na gweithio gyda phlant a phobl ifanc unigol bob amsernaill ai wrth asesneu wrth gyflwyno rhaglenni unigol, mae’r staff hefyd yn helpu ysgolion a theuluoedd i ddatblygu eu sgiliau ac yn eu hannog i ddefnyddio ystod eang o adnoddau defnyddiol.  Cydnabyddir y bydd anghenion y mwyafrif o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu yn eu hysgol gymunedol leol, felly mae’n hanfodol bod ysgolion a theuluoedd yn teimlo’u bod yn cael cefnogaeth a’u bod yn gallu darparu’r amgylchedd iawn er mwyn gwneud hyn. Mae’r timau yno hefyd er mwyn adnabod y bobl ifanc mwy cymhleth hynny sydd ag anghenion sydd angen rhaglen fwy dwys o gymorth, a hynny drwy becyn o ddarpariaeth arbenigol.

Font Resize
Contrast